Cẩm nang gia đình Việt
Browsing loại

Mẹ và Bé

Đằng sau sự thành công của một con người đều có người mẹ vĩ đại hội tụ 6 phẩm chất này

Đằng sau các bậc danh nhân kiệt xuất lưu danh thiên cổ đều có một người mẹ vĩ đại. Bởi trí tuệ và đức hy sinh, cách dạy dỗ và sự hậu thuẫn của người mẹ đã định hình vận mệnh cho con cái và đất nước. Những người mẹ ấy thực sự đã dệt nên…